Career Function International
Job Positions
Download PDF

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

เลขานุการบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฎิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ฯ
2. ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้ส่วนของกรรมการและผู้ถือหุ้น
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรทราบ
4. จัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องการปฎิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
6. สนันสนุนให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้ และเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
7. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฎิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุม คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
7. สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี,แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
8. มีบุคลิคภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
9. หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและสรุปชั่วโมงการทำงานและผลผลิตของสินค้า
2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้า
3. สรุปผลการผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครจำนวน 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
3. ประสบการณ์: ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรู้ด้านภาษีอากร,มีความรู้ด้านงานบัญชีการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย
5. ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
6. สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ และวิธีที่กำหนดไว้
2. จัดทำและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำสรุปสิ่งที่ตรวจสอบ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
3. ประสบการณ์: ด้านงานตรวจสอบ, ด้านงานบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในระดับจัดการรวมถึงการตรวจสอบระบบ
5. ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
6. สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เปิดใบสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
2. การตรวจรับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
3. การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกใบสั่งซื้อ
4. ติดต่อประสานงานใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครจำนวน 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปวส หรือปริญญาตรี
3. ประสบการณ์: จัดซื้อขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไป
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
6. สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

รองกรรมการผู้จัดการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนำมาปฎิบัติ
2. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของ ทรัพยากรบุคคล ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , ฝ่ายธุรการและซ่อมบำรุงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการ , ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้ทำงานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ
4. เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ตามคู่มือคุณภาพของระบบ
5. ส่งเสริมความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกที่ดี
6. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือคณะกรรมการระบบคุณภาพ

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3. ประสบการณ์:  3 - 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการและซ่อมบำรุง
4. สามารถประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและผู้บริหาร
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนสูง มีจิตสำนึกในหน้าที่สูง และทำงานเป็นทีมได้
5. ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี และสร้างผลงานในระดับสูง

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

พนักงานขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. หาลูกค้า และทำการเสนอขายสินค้า

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์เคมี
3. ประสบการณ์:  8 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท ปั๊ม / วาล์ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

ผู้จัดการแผนกขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เตรียมแผนงานเพื่อเข้าประชุมกับทีมขาย
2. ควบคุมฝ่ายขายให้นำเสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้
3. รักษาฐานลูกค้าเก่า  เพิ่มลุกค้าใหม่
4. ติดตามตรวจสอบข้อมูลฝ่ายขาย
5. คุมทีมขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
6. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์เคมี
3. ประสบการณ์:  8 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท ปั๊ม / วาล์ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)

Notice: Undefined variable: content_id in /home/funcinte/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/category_6.tpl on line 32style="display:none;">

ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมฝ่ายขาย เพื่อให้เสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
2. มอบหมายและกำหนดแผนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้
3. ทำแผนการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายการขายที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร
4. สรุปยอดขายแต่ละไตรมาสและรายงานต่อผู้อำนวยการสายงาน
5. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย/ข้อมูลลูกค้า
6. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 30,000 - 60,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์เคมี
3. ประสบการณ์:  8 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการการขาย สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท ปั๊ม / วาล์ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)